CÂN ĐÓNG BAO ĐƯỜNG TRẮNG 25KG – 50KG

CÂN ĐÓNG BAO ĐƯỜNG
CÂN ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG
ĐÓNG BAO 5KG-50KG
NĂNG SUẤT: 7 TẤN – 40 TẤN /GIỜ